Eko

8 maja 2015

Regulamin (Polityka prywatności) pobrania dżingla reklamowego z serwisu beatasadowska.com

Regulamin (Polityka prywatności) pobrania dżingla reklamowego z serwisu beatasadowska.com Mając na uwadze potrzebę: podkreślenia szczególnego znaczenia przypisywanego zagadnieniu ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających serwis beatasadowska.com (dalej: Serwis) i pobierających z Serwisu dżingiel reklamowy, udzielenia Użytkownikom Serwisu informacji dotyczących rodzaju danych pozyskiwanych od Użytkowników i sposobu ich zbierania, sposobu wykorzystywania danych, form kontaktu z Użytkownikami oraz standardów […]

Regulamin (Polityka prywatności)
pobrania dżingla reklamowego z serwisu beatasadowska.com

Mając na uwadze potrzebę:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia przypisywanego zagadnieniu ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających serwis beatasadowska.com (dalej: Serwis) i pobierających z Serwisu dżingiel reklamowy,
 • udzielenia Użytkownikom Serwisu informacji dotyczących rodzaju danych pozyskiwanych od Użytkowników i sposobu ich zbierania, sposobu wykorzystywania danych, form kontaktu z Użytkownikami oraz standardów zabezpieczenia danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne,

Wydawnictwo Otwarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-513), przy ulicy Smolki 5/302, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258848, NIP: 677-227-02-57, REGON: 120262709, wysokość kapitału zakładowego: 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych (zwana dalej Wydawnictwem) stworzyła i przyjęła niniejszy Regulamin.

 1. Informacje ogólne
  1. Operatorem usługi pobierania dżingla reklamowego promującego książkę pt. „I jak tu nie jeść” autorstwa Beaty Sadowskiej (dalej: Dżingiel), zlokalizowanego na blogu pod adresem www.beatasadowska.com, jest Wydawnictwo. Pobierając Dżingiel Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki prywatności.
  2. Skorzystanie z usługi pobrania Dżingla przez Użytkownika, połączone z przesłaniem przez niego wypełnionego formularza oraz zaznaczeniem pola akceptacji Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że:
  3. dane podane w formularzu są zgodne z prawdą,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.
  5. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje Polityki Bezpieczeństwa prowadzonej przez Operatora serwisu www.beatasadowska.com.
 2. Pozyskiwanie informacji przez Wydawnictwo

  1. Wydawnictwo realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje do formularza obejmujące adres email.
  2. Administratorem danych udostępnianych przy procedurze pobierania Dżingla w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.) staje się Wydawnictwo i Serwis.
  3. Zgodnie z art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych podanych w formularzu przez Wydawnictwo dla celów marketingowych Wydawnictwa i Serwisu oraz przygotowywania i składania Użytkownikowi ofert reklamowych, mailingowych, przekazywania informacji dotyczących świadczonych przez Wydawnictwo usług oraz innych materiałów o charakterze komercyjnym związanych z działalnością Wydawnictwa.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie do niego środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Wydawnictwa i/lub Serwisu, w okresie korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej przez Wydawnictwo tj. udostępniania i pobierania Dżingla, jak również po zakończeniu świadczenia usługi.
  6. Wydawnictwo nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób pobierających Dżingiel ze strony Serwisu ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i in.) ma zdolność do czynności prawnych.
  7. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny korzystać z usługi pobrania Dżingla, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.
  8. Wydawnictwo oświadcza, że dane podane przez Użytkownika w formularzu dla celów pobrania Dżingla i celów promocyjnych Wydawnictwa nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
  9. Wydawnictwo może zostać zobowiązane do udzielenia informacji podanych przez Użytkownika upoważnionym organom państwowym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania, stosownie do art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422).
 3.  Bezpieczeństwo danych, zakres odpowiedzialności Wydawnictwa
  1. Wydawnictwo stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę zbieranych danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Wydawnictwo zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
  2. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Wydawnictwa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.
  3. Wydawnictwo oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych od Wydawnictwa newsletterów lub informacji handlowych. Za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: otwarte@otwarte.eu Użytkownik może żądać usunięcia informacji o sobie z bazy danych Wydawnictwa oraz domagać się wstrzymania otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.
  4. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w dostępności Serwisu oraz korzystania z usługi pobrania Dżingla.
  5. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie usługi pobrania i udostępnienia Dżingla Użytkownikowi, jeżeli jest to spowodowane działaniem Użytkownika lub działaniem osób trzecich.
  6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub zmiany form korzystania z usługi pobrania Dżingla bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
  7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Wydawnictwa w zakresie korzystania z usługi pobrania Dżingla jest niniejsza Polityka prywatności i przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Uprawnienia Wydawnictwa
  1. Wydawnictwo jest uprawnione do zablokowania lub w inny możliwy sposób uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do usługi pobrania Dżingla w przypadku:
   1. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak również naruszenia postanowień niniejszej Polityki prywatności,
   2. cofnięcia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo dla celów związanych z korzystaniem z usługi – pobrania Dżingla, jak również w zakresie określonym niniejszą Polityką prywatności,
   3. udostępnienia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą,
   4. rezygnacji lub zamknięcia przez Wydawnictwo świadczenia usługi – pobrania Dżingla.
  2. Wydawnictwo zastrzega możliwość występowania przerw lub zakłóceń w dostępności świadczonej usługi pobierania Dżingla, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności obowiązują od chwili jej opublikowania w serwisie www.beatasadowska.com.
  2. Polityka prywatności jest udostępniana Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie do czasu udostępniania na stronie Dżingla i możliwości skorzystania z opcji jego pobrania.
  3. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Polityki prywatności. Zmiany wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu.
  4. Dalsze korzystanie z pobranego Dżingla po dokonaniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami i akceptuje wszystkie obowiązujące postanowienia Polityki prywatności Wydawnictwa.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Polityki prywatności.

Next Page